26th September 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

3rd October 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

10th October 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

14th October 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

21st October 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

24th October 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

31st October 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

7th November 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

11th November 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

18th November 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

28th November 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

2nd December 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

5th December 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

9th December 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

19th December 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

23rd December 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.

30th December 150 bird day standing 8-10 guns £34 per bird.